Borsodi Tranzit KözzétételProgramjainkRólunkKapcsolatGINOP-5.1.4EFOP-1.2.1
2017. december 1. (péntek) 15:27

ASZTRAIA-tartós elhelyezkedés segítése tranzitfoglalkoztatással az ózdi kistérségben

ASZTRAIA-tartós elhelyezkedés segítése tranzitfoglalkoztatással az ózdi kistérségben

GINOP-5.1.4-17-2017-00001 számú " ASZTRAIA-tartós elhelyezkedés segítése tranzitfoglalkoztatással az ózdi kistérségben" elnevezésű projekt rövid összefoglalója

FÅ‘pályázó: Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
Megvalósítás idÅ‘szaka:
2017.11.01-2019.04.30.
Támogatás összege:
60 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100 %

A projekt céljai

A projekt általános célja, az ózdi kistérségben élÅ‘ hátrányos helyzetű munkanélküli emberek képzése, piacképes szakma elsajátításának ösztönzése, és tartós elhelyezkedés segítése. A projekt célja, hogy munkahelyi és társadalmi beilleszkedésüket elÅ‘segítse, valamint emelje a város és kistérség foglalkoztatottsági szintjét, népességmegtartó képességét.

A program közvetlen célja, foglalkoztatási jogviszony közben a helyi igényekre és keresletre épülÅ‘, kétféle szakmában indított, gyakorlatorientált OKJ-s szakma (eladó, szociális gondozó és ápoló) elsajátításának biztosítása 24 (2 x 12) fÅ‘ munkanélküli számára. Kulcsfontosságú a résztvevÅ‘k folyamatos mentorálása, melynek célja többek között minden olyan akadályozó tényezÅ‘ elhárítása, amely a képzést, munkába helyezést és munkában tartást kedvezÅ‘tlenül befolyásolhatja.

A projekt számszerűsíthetÅ‘ céljai:

 • projektbe vontak száma 24 fÅ‘,

 • foglalkoztatással egybekötött OKJ-s képzésen résztvevÅ‘k száma 24 fÅ‘,

 • képzést sikeresen elvégzendÅ‘k száma minimum 18 fÅ‘,

 • foglalkoztatásban résztvevÅ‘k száma 24 fÅ‘,

 • a program elhagyásának idÅ‘pontjában foglalkoztatásban lévÅ‘ résztvevÅ‘k száma minimum16 fÅ‘

A projekt célcsoportjai, érintettek köre

 • legfeljebb alapfokú végzettségű, legalább 6 hónapja munkanélküli, vagy inaktív személy, vagy

 • szakképzettséggel nem rendelkezÅ‘, legalább 12 hónapja munkanélküli, vagy inaktív személy, vagy

 • a bevonást megelÅ‘zÅ‘ 18 hónapban legalább 12 hónapot közfoglalkoztatásban töltÅ‘ munkanélküli személy

A projekt közvetlen haszonélvezÅ‘i- 24 fÅ‘ projektrésztvevÅ‘, a sikeres képzés és sikeres elhelyezkedés jelentÅ‘s minÅ‘ségi változást eredményez életükben, mind anyagi, mind mentális vonatkozásban, hiszen javulnak életkörülményeik, megszűnik társadalmi kirekesztÅ‘désük.

A projekt közvetett haszonélvezÅ‘i a projektrésztvevÅ‘k családtagjai, mivel az Å‘ életkörülményeik is javulnak, számukra is nÅ‘ az esély a társadalmi befogadás tekintetében. A közvetett haszonélvezÅ‘k közé sorolhatjuk azokat a munkáltatókat is, akik a projekt eredményeképpen szakképzett munkaerÅ‘höz jutnak. Nem utolsó sorban a helyi önkormányzatok, illetve a kistérség társadalma szempontjából sem közömbös a munkaképes korú munkanélküliek aktivizálása. Természetesen az indirekt haszonélvezÅ‘i közé tartoznak továbbá mindazok, akikhez eljutnak a projekt eredményei, pozitív példaként ösztönzÅ‘ hatást gyakorolva.

A célcsoport általános jellemzÅ‘i:

 • hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet,

 • szakképzettség hiánya, alulképzettség, piacképes szakma hiánya,

 • belsÅ‘ motiváció és akaraterÅ‘ hiánya,

 • nagyfokú önbizalomhiány,

 • felnÅ‘tt tanulási módszerek hiánya,

 • súlyos anyagi - szociális gondok.

A hatások elemzése:

A projekt hatására:

 • nÅ‘ a foglalkoztatottság száma a térségben,

 • nÅ‘ a szakképzett munkaerÅ‘k száma, ezáltal az elhelyezkedés lehetÅ‘sége is,

 • ügyfelek oldaláról javulnak saját és családtagjaik életkörülményei, megszűnik társadalmi kirekesztÅ‘désük, részvételük erÅ‘södik

 • a helyi munkáltatók szakmai munkaerÅ‘-igénye javul

A célok elérését biztosító tevékenységek bemutatása:

ElÅ‘zetes igényfelmérés, helyzetelemzés tevékenységei: korábban megvalósult projektek szakmai tapasztalatainak, és eredményeinek vizsgálata, képzÅ‘ szervekkel, illetve egyéb szervezetekkel való konzultáció, együttműködés, projektterv összeállítása a célcsoport képviselÅ‘jével, megvalósíthatósági tanulmány elkészítése.

Pályázat elkészítése, beadása

A program megvalósításának tevékenységei

1. a megvalósítással összefüggÅ‘ tevékenységek:

 • a program elindításának meghirdetése

 • a projekt menedzselésével és szakmai megvalósításával összefüggÅ‘ tevékenységek ellátása

 • közbeszerzési eljárás lefolytatása az OKJ-s képzés lebonyolítását végzÅ‘ szervezet kiválasztása céljából,

2. célcsoporttagok toborzása, kiválasztása, programba vonása, az esélyegyenlÅ‘ség biztosításával:

 • toborzás: külsÅ‘ szervezetekkel, intézményekkel (önkormányzatok, munkaügyi kirendeltség, családsegítÅ‘ központ, stb.) való kapcsolatfelvétel, a nyilvánosság bevonása

 • kiválasztás: célcsoportnak való megfelelés ellenÅ‘rzése, tudásszint-felmérÅ‘ tesztek kitöltetése a programba jelentkezÅ‘kkel az esélyegyenlÅ‘ségek biztosításával

  • a programba vonás a kiválasztásnál alkalmazott ún. feltételeknek való megfelelés alapján történik

 • orvosi egészségügyi alkalmassági vizsgálatok megszervezése és lebonyolítása a foglalkoztatottak számára

 • az OKJ-s képzést megelÅ‘zÅ‘en szakmailag indokolt tréningek lebonyolítása (csapatépítÅ‘, tanulás-technikák fejlesztése, motivációs, stb.). A személyiségfejlesztés – mindenekelÅ‘tt a motiváció, illetve az aktivitás folyamatos fenntartásával, valamint a résztvevÅ‘k szükségleteihez történÅ‘ igazodással – segítse, hogy minél kisebb legyen a projektbÅ‘l történÅ‘ lemorzsolódás, és minél többen tegyenek sikeres vizsgát, eredményeként minél nagyobb számban legyenek képesek a munkaerÅ‘-piacon helytállni, a társadalomba beilleszkedni.

 • Ismeretfelújító képzés (kulcskompetencia fejlesztési képzés) megvalósítása a felzárkóztatás és a hiányzó alapismeretek pótlása érdekében, melyet egy felmérés elÅ‘z meg a célcsoporttagok meglévÅ‘ ismereteirÅ‘l. Az alapkészségek, az általános, a szakmai, és a különféle társadalmi kompetenciák fejlesztésével olyan hátrányok válnak leküzdhetÅ‘vé számukra, amelyek eddigi életük során megakadályozták Å‘ket a munka világába történÅ‘ tartós bekapcsolódásban.

3. A foglalkoztatással egybekötött képzési szakaszban lebonyolításra kerülnek az OKJ képzések. A foglalkoztatásban résztvevÅ‘ 24 fÅ‘ számára az alábbi szolgáltatások lesznek biztosítva:

 • Folyamatos mentori szolgáltatás:

  • személyes problémák kezelése, gondozása,

  • a résztvevÅ‘k életkörülményeinek (családi, lakás, anyagi, stb.)figyelemmel kísérése és segítése,

  • társadalmi beilleszkedésük segítése,

  • a meglévÅ‘ magatartászavarok mérséklése, a helyes viselkedés és munkakultúra elsajátíttatása

  • képzésben és a programban maradást akadályozó nehézségek, problémák feltárása, ezek elhárításában való segítségnyújtás,

 • A képzÅ‘ szervvel és oktatókkal való folyamatos információcsere, mely lehetÅ‘vé teszi probléma esetén az azonnali hatékony beavatkozást

4. Elhelyezkedés és utógondozás:

 • A képzés befejezését követÅ‘en az OKJ-s bizonyítványt szerzett ügyfelek számára megkezdÅ‘dik az elsÅ‘dleges munkaerÅ‘piacon való elhelyezésük,

 • Utógondozás, további mentorálás biztosítása a projekt zárásáig

 • A program értékelése, zárása, pénzügyi elszámolás.© 2014 - Borsodi Tranzit Nonprofit Kft. 
  TÁMOP-1.4.6-13/1-2013-0013

  EU logó.jpg
   tranzitfoglalkoztatás Ó

   

Vissza