Borsodi Tranzit KözzétételProgramjainkRólunkKapcsolatGINOP-5.1.4
2016. november 30. (szerda) 16:40

Támpillér - építőipari képzés és tranzitfoglalkoztatás Ózdon

TÁMOP-1.4.6-13/1-2013-0013 számú "Támpillér – építÅ‘ipari képzés és tranzitfoglalkoztatás Ózdon" elnevezésű projekt rövid összefoglalója

FÅ‘pályázó: Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
Konzorcium: Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Megvalósítás idÅ‘szaka: 2013.12.01.-2015.06.30.
Támogatás összege: 79 154 080 Ft
Támogatás mértéke: 100 %

A projekt céljai

TÁMOP-1.4.6-13/1-2013-0013 számú "Támpillér – építÅ‘ipari képzés és tranzitfoglalkoztatás Ózdon"A projekt általános célja, hogy ózdi kistérségben élÅ‘ hátrányos helyzetű munkanélküli emberek piacképes szakmát sajátítsanak el és tartósan munkába álljanak. A projekt munkahelyi és társadalmi beilleszkedésüket elÅ‘segítse, valamint emelje a város és kistérség foglalkoztatottsági szintjét és népességmegtartó képességét.

A program közvetlen célja, foglalkoztatási jogviszony közben a helyi igényekre és keresletre épülÅ‘, kétféle építÅ‘ipari szakmában indított, gyakorlatorientált OKJ-s szakma (festÅ‘ és kÅ‘műves-hidegburkoló szakmák) megszerzése 24 (2 x 12) fÅ‘ munkanélküli számára. Kulcsfontosságú a résztvevÅ‘k folyamatos mentorálása, psziho-szociális problémáinak megoldása, melynek célja többek között minden olyan akadályozó tényezÅ‘ elhárítása, amely a képzést, munkába helyezést és munkában tartást negatívan befolyásolhatja.

A projekt számszerűsíthetÅ‘ céljai: projektbe vontak száma 24 fÅ‘, foglalkoztatással egybekötött OKJ-s képzésen résztvevÅ‘k száma 24 fÅ‘, képzést sikeresen elvégzendÅ‘k száma minimum 18 fÅ‘, ebbÅ‘l építÅ‘ipari képzettséget szerzettek száma minimum 18 fÅ‘, a továbbfoglalkoztatásban résztvevÅ‘k száma 24 fÅ‘, ebbÅ‘l a nyílt munkaerÅ‘-piacon elhelyezkedettek száma minimum 12 fÅ‘.

A projekt célcsoportjai, érintettek köre

A projekt célcsoportját a következÅ‘ munkanélküliek alkotják:

akik legfeljebb 8 osztályos végzettséggel rendelkeznek, vagy
50. életévüket betöltötték, vagy
pályakezdÅ‘ fiatalok, vagy
tartós munkanélküliek, vagy
rehabilitációs járadékban részesülnek, vagy
megváltozott munkaképességűek.
A projekt közvetlen haszonélvezÅ‘i – gyakorlatilag a 24 fÅ‘ -számára az újra munkába állás jelentÅ‘s minÅ‘ségi változást eredményez életükben, mind pszichikai, mind mentális vonatkozásban. Ezzel együtt javulnak életkörülményeik, megszűnik társadalmi kirekesztÅ‘désük.

A projekt közvetett haszonélvezÅ‘i a munkalehetÅ‘séghez jutottak családtagjai, mivel az Å‘ életkörülményeik is javulnak, számukra is nÅ‘ az esély a társadalmi befogadás tekintetében. A közvetett haszonélvezÅ‘k közé sorolhatjuk azokat az építÅ‘ipari vállalkozásokat is, amelyek a projekt eredményeképpen szakképzett munkaerÅ‘höz jutnak. Nem utolsó sorban a helyi önkormányzatok, illetve a kistérség társadalma szempontjából sem közömbös a munkaképes korú munkanélküliek aktivizálása, mely által csökken a segélyezettek száma. Ugyanakkor természetesen az indirekt haszonélvezÅ‘i közé tartoznak mindazok, akikhez eljutnak a projekt eredményei, pozitív példaként ösztönzÅ‘, orientáló hatást gyakorolva.

A célcsoport általános jellemzÅ‘i: halmozottan hátrányos helyzet, szakképzettség hiánya, alulképzettség, analfabetizmus, belsÅ‘ motiváció és akaraterÅ‘ hiánya, negatív életvitel, felnÅ‘tt tanulási módszerek hiánya, súlyos anyagi - szociális gondok.

A hatások elemzése:

A program elemeinek teljesülésének hatására:

nÅ‘ a foglalkoztatottság száma a térségben,
nÅ‘ a szakképzett munkaerÅ‘k száma, ezáltal az elhelyezkedés lehetÅ‘sége is,
csökken a célcsoportos aránya a regisztrált álláskeresÅ‘k között,
javulnak saját és családtagjaik életkörülményei, megszűnik társadalmi kirekesztÅ‘désük, részvételük erÅ‘södik
csökken a megélhetési bűnözések száma, ezáltal nÅ‘ a közbiztonság
a helyi építÅ‘ipari cégek szakmai munkaerÅ‘-igénye megoldódik
A célok elérését biztosító tevékenységek bemutatása:

ElÅ‘zetes igényfelmérés, helyzetelemzés tevékenységei: korábban megvalósult projektek szakmai tapasztalatainak, és eredményeinek vizsgálata, képzÅ‘ szervekkel, illetve egyéb szervezetekkel való konzultáció, együttműködés, projektterv összeállítása a célcsoport képviselÅ‘jével, megvalósíthatósági tanulmány elkészítése.

Pályázat elkészítése, beadása

A program megvalósításának tevékenységei

1. a megvalósítással összefüggÅ‘ tevékenységek:

a program elindításának meghirdetése a nyilvánosság biztosításával, programindító rendezvény lebonyolítása
a projekt menedzselésével és szakmai megvalósításával összefüggÅ‘ tevékenységek ellátása
közbeszerzési eljárás lefolytatása az OKJ-s képzés lebonyolítását végzÅ‘ szervezet kiválasztása céljából,
2. célcsoporttagok toborzása, kiválasztása, programba vonása, az esélyegyenlÅ‘ség biztosításával:

toborzás: külsÅ‘ szervezetekkel, intézményekkel (önkormányzatok, munkaügyi kirendeltség, családsegítÅ‘ központ, stb.) való kapcsolatfelvétel, a nyilvánosság bevonása
kiválasztás: célcsoportnak való megfelelés ellenÅ‘rzése és motivációs tesztek kitöltetése a programba jelentkezÅ‘kkel az esélyegyenlÅ‘ségek biztosításával
a programba vonás a kiválasztásnál alkalmazott ún. feltételeknek való megfelelés alapján történik
a mentorok az összegyűlt információk birtokában valamennyi résztvevÅ‘ számára egyéni fejlesztési tervet dolgoznak ki. A fejlesztési terv támaszkodik az egyén kedvezÅ‘ adottságaira, támogatórendszerére, figyelembe veszi a gyengeségeit és a projektben való bennmaradás, illetve a munkavállalás szempontjából kedvezÅ‘tlen, ezért fejlesztésre szoruló tényezÅ‘ket is.
orvosi egészségügyi alkalmassági vizsgálatok megszervezése és lebonyolítása a foglalkoztatottak számára
az OKJ-s képzést megelÅ‘zÅ‘en szakmailag indokolt tréningek lebonyolítása (csapatépítÅ‘, tanulás-technikák fejlesztése, motivációs, stb.). A személyiségfejlesztés – mindenekelÅ‘tt a motiváció, illetve az aktivitás folyamatos fenntartásával, valamint a résztvevÅ‘k szükségleteihez történÅ‘ igazodással – segítse, hogy minél kisebb legyen a projektbÅ‘l történÅ‘ lemorzsolódás, és minél többen tegyenek sikeres vizsgát, eredményeként minél nagyobb számban legyenek képesek a munkaerÅ‘-piacon helytállni, a társadalomba beilleszkedni.
Ismeretfelújító képzés (kulcskompetencia fejlesztési képzés) megvalósítása a felzárkóztatás és a hiányzó alapismeretek pótlása érdekében, melyet egy felmérés elÅ‘z meg a célcsoporttagok meglévÅ‘ ismereteirÅ‘l. Az alapkészségek, az általános, a szakmai, és a különféle társadalmi kompetenciák fejlesztésével olyan hátrányok válnak leküzdhetÅ‘vé számukra, amelyek eddigi életük során megakadályozták Å‘ket a munka világába történÅ‘ tartós bekapcsolódásban.
3. A foglalkoztatással egybekötött képzési szakaszban a foglalkoztatás valósul meg, amely alatt lebonyolításra kerülnek az OKJ képzések. A foglalkoztatásban résztvevÅ‘ 24 fÅ‘ számára az alábbi szolgáltatások lesznek biztosítva:

Folyamatos mentori szolgáltatás:
személyes problémák kezelése, gondozása,
a résztvevÅ‘k életkörülményeinek(családi, lakás, anyagi, stb.)figyelemmel kísérése és segítése,
társadalmi beilleszkedésük segítése, a meglévÅ‘ magatartászavarok mérséklése, a helyes viselkedés és munkakultúra elsajátíttatása
képzésben és a programban maradást akadályozó nehézségek, problémák feltárása, ezek elhárításában való segítségnyújtás,
A hagyományos munkahelyeken nehezen foglalkoztatható munkavállalók számára a foglalkoztatás növelését célzó korszerű IKT eszközök és technikák alkalmazása (hallássérült hurok, képernyÅ‘nagyító)
A képzÅ‘ szervvel és oktatókkal való folyamatos információcsere lehetÅ‘vé teszi probléma esetén az azonnali reagálást a nehézségek kiküszöbölése érdekében
Folyamatos – heti rendszerességgel biztosított - pszicho-szociális szolgáltatás biztosítása szakképzett pszichológus által, melyek szintén segíti a képzésbe és munkába való bekapcsolódásukat, beilleszkedésüket bennmaradásukat, az önálló életvitelre való felkészítésüket, szociális és mentálhigiénés gondozásukat végzi, kezeli az esetlegesen kialakult krízishelyzetek
A projektben a képzés és a foglalkoztatás szervesen összekapcsolódik. A képzés során elméletben és gyakorlatban olyan ismereteket szereznek a részvevÅ‘k, amit élesben is kipróbálhatnak, végezhetnek. Fontos az olyan tevékenység végzése, amelyben sikerélményhez jut a résztvevÅ‘ és látja a konkrét, felhasználható végeredményt.

4. Elhelyezkedés és utógondozás:

A képzés befejezését követÅ‘en az OKJ-s bizonyítványt szerzett ügyfelek számára megkezdÅ‘dik a kötelezÅ‘en elÅ‘írt, legalább 4 hónapig tartó foglalkoztatás szakasza, az elsÅ‘dleges munkaerÅ‘-piacon való tartós elhelyez(ked)ésük, a munkáltatók felkészítése a képzést elvégzettek (el)fogadására
Utánkövetés, további mentorálás biztosítása a projekt zárásáig
A program értékelése (programzáró rendezvény), zárása, pénzügyi elszámolás
Az esélyegyenlÅ‘ségi szempontok a projekt teljes idÅ‘szaka alatt érvényesítésre kerülnek, melynek biztosítása a projektben konzorciumi partnerként részvevÅ‘ helyi roma nemzetiségi önkormányzat feladata. A feladatot két roma koordinátor látja el. EsélyegyenlÅ‘ségi szempontból a társaságnál - amennyiben szükséges - lehetÅ‘ség van a csúsztatható munkaidÅ‘-kezdésre, a Kft. rendelkezik esélyegyenlÅ‘ségi tervvel, mely kiterjed a projektrésztvevÅ‘kre is. Vállaljuk továbbá, hogy figyelembe vesszük a közlekedési kapcsolatokat és a nyilvános eseményeken, kommunikációnkban és viselkedésünkben esélytudatosságot fejezünk ki.

Vissza